Informace pro žáky 9. tříd

04.05.2020

V souladu s usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11.5.2020 umožněna osobní přítomnost žáků devátých ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je neměnné po celou dobu výuky. Žáka nelze do školní skupiny zařadit později než k 11. 5. 2020.

Časový rozsah a organizace se stanovují takto: výuka bude probíhat v pondělí, ve středu a v pátek od 8 h. do 10.30h. Žáci, kteří se nezúčastní pravidelné denní školní docházky, budou nadále pokračovat ve výuce v dosavadním režimu.

Zákonný zástupce vyjádří zájem o docházku žáka do 7. 5. 2020 zasláním emailu (telefonicky) třídní učitelce.

Zákonní zástupci žáků, kteří nastoupí do školy, jsou povinni doručit podepsané čestné prohlášení (viz. příloha).

Hygienická pravidla: Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla . Jejich opakované nedodržování - po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka - je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení ze skupiny či přípravy.