Preventivní poradenství

Metodik školní prevence: Mgr. Jana Humrová

Konzultační hodiny: úterý 7.15 - 7.45 hod. (a dále kdykoliv dle tel. domluvy)

E-mailjhzssmecno@seznam.cz

Telefon: 317 471 403 

Preventivní program školy

Školní program proti šikanování 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT ...

 • www.e-bezpeci.cz - bezpečný internet pro děti i rodiče; poradna
 • www.seznamsebezpecne.cz - téma internetové bezpečnosti
 • www.linkabezpeci.cz - pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů
 • Linka pro děti, mládež a studenty do 26 let - tel. 116 111
 • Rodičovská linka - 606 021 021
 • www.nntb.cz - "Nenech to být" je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. V loňském školním roce se zapojila i naše škola.
 • www.minimalizacesikany.cz
 • www.kybersikana.eu Nevíte si rady, jak zatočit s problémy Vašich dětí? Hlídáte jejich činnost na internetu? Víte, co na ně při užívání informačních a komunikačních technologií čeká?
 • www.anabell.cz - problematika poruch příjmu potravy
 • www.drogy-info.cz , www.adiktologie.cz, https://www.rekninedrogam.cz - drogová problematika

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům sociálně nežádoucích jevů, případně minimalizovat jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření.

Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

 • násilí, agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií
 • intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
 • vandalismus
 • krádeže
 • krizové situace spojené s násilím
 • záškoláctví
 • závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
 • spektrum poruch příjmu potravy,
 • negativní působení sekt, nová náboženská hnutí
 • příslušnost k subkulturám
 • sexuální rizikové chování
 • syndrom CAN, domácí násilí
 • sebepoškozování

Školní metodik prevence (dále jen ŠMP) je klíčovým poradenským pracovníkem školy na poli primární prevence rizikového chování. Koordinuje tvorbu, naplňování cílů a evaluaci Minimálního preventivního programu. Poradenské služby ve škole jsou u nás zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a ředitelkou školy. 

Na základě novelizace Vyhl. č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních od 01.09.2016 novelizováno 197/2016 Sb. provádí školní metodik prevence následující činnosti: